“Det er medarbejderne i en organisation der danner virksomhedens kultur og kulturen kan dermed ses, som er en spejling af, hvordan man tænker, føler og agerer i virksomheden”

Stifter af OCAI, Morten Aaby

CVF - De fire kulturtyper

En gennemgang af forskellige kulturtyper

I dette blogindlæg vil vi gå mere i dybden med de forskellige kulturtyper, som danner rammerne for den kultur der findes i virksomheder. Værdierne i virksomheden har en stor indflydelse på, hvordan kulturen bliver i organisationen. Enhver organisation har sit eget mix af værdier og det er dette mix, der viser kulturen. Overordnet set findes der fire forskellige kulturtyper.

Market Kultur (også kaldet Rationel Kultur)

I denne kultur er der særligt fokus på:

 • At indbygge produktivitet i processer
 • At lave gode procesbeskrivelser og have klare procedurer, så man er mere uafhængige af enkeltpersoner og erstatter ”tommelfingerregler” med gennemprøvede effektive metoder
 • Systematisk udvælgelse af medarbejdere, der passer bedst til jobbet
 • At sikre effektiv træning i metoder og procedurer
 • At blive bedre til at sætte høje effektivitetsmål og stræbe efter dem

Med andre ord er man i Market Kultur bevidste om stabilitet og fokus, hvilket især ses ved, at man har nogle klare procedurer og mål. Under den Industrielle Revolution opstod der mange eksempler på virksomheder med en stærk Market Kultur fordi man fik øjnene op for nødvendigheden af at finde de mest effektive måder, hvorpå man hurtigt kunne masseproducere et produkt bedre end konkurrenterne.

Alle elementerne i Market Kultur har rødder helt tilbage til ”Scientific Management”, der bygger på nogle grundprincipper helt tilbage fra Taylor tilbage i 1911 og ”The Rational Goal Model”.

Hierarchy kultur

I denne kulturtype handler det om:

 • At sikre effektivitet gennem stabilitet og kontrol i processerne
 • At dokumentere, monitorere og måle ”proces compliance”
 • At monitorere og dokumentere overholdelse af kvalitetskrav o.l.
 • At definere klare og entydige ansvar
 • At sikre, at beslutninger (oftest) baseres på regler og procedurer.

Alle elementer der har rødder tilbage til ca. 1920 og Max Weber og Henri Fayol og deres arbejde med ”The Internal Process model” og ”The Professional Bureaucracy”.

Et eksempel på denne kulturtype kunne være en virksomhed, hvor man for at sikre en ensartet produktion af et masseproduceret produkt implementerer quality-management. Set i forhold til Market Kultur ser man i Hierarchy Kultur mere indad på, hvordan man internt i virksomheden kan forbedre sig, så de lever op til kundernes forventninger.

Clan Kultur

I denne kultur anser man følgende punkter for at være særligt vigtige:

 • At tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere
 • At styrke det gode forhold mellem individer, da det viste sig, at de uformelle processer i grupper kunne have stor betydning for effektiviteten
 • At have fokus på styrket engagement, samarbejde og moral
 • Involvering og konstruktiv og effektiv konflikthåndtering

Alle elementer, der har rødder tilbage i ”Human Relations Model”, der blev stadig mere populær fra ca. 1950.

I virksomheder som har en stærk Clan Kultur går man meget op i samarbejde og vægter HR-tankegangen og fx medarbejdermotivation højt. Man tror på at motiverede medarbejdere yder en ekstra indsats til fordel for kunder og virksomheden.

Adhocracy Kultur (også kaldet Innovationskultur)

I denne kulturtype lægges der særligt vægt på følgende værdier:

 • At tilpasse sig omverdenen og omkringliggende krav
 • At være gode til at skaffe sig support og opbakning i resten af organisationen
 • At dyrke vores interessenters behov
 • At fremstå som et vigtigt udviklingsaktiv for organisationen

Alle elementer med inspiration i ”The open systems model”, der vandt frem fra ca. 1970.

Som nævnt tidligere er iværksættervirksomheder typisk meget stærke i forhold til Adhocracy Kultur og er gode til at følge med tiden og finde produkter/løsninger der passer til omverdenens behov.

Competing Values Framework (CVF)

Professorer Robert Quinn og Kim Cameron har gennem mange års forskning samlet alle elementer ud fra to vigtige dimensioner, hvis fire kvadrater danner de ovenstående fire kulturtyper. De fire kulturtyper adskiller sig kraftigt på disse to dimensioner, som kaldes Competing Values Framework (CVF):

 • ”Intern fokus og integration” vs. ”Ekstern fokus og differentiering”
 • ”Stabilitet og kontrol” vs. ”Fleksibilitet og handlefrihed”

De fire kulturtyper er således i indbyrdes konkurrence forstået på den måde, at hvis du vil have mere af en bestemt kultur, må du samtidig acceptere mindre af noget andet.
Competing Values Framework er udnævnt til en af de 40 vigtigste Business Frameworks i historien (ten Haven et al., 2003).

Vil du læse mere om hvordan du med OCAI kan måle din kultur, så klik her.